گزارش بازدید در تاریخ 30/ 02/14010 از پروژه باغ نادهی

بازدید از درختان صورت گرفت و برداشت قطر ساقه توسط کولیس صورت گرفت و نتایج به پیوست ارایه گردیده است. سیستم آبیاری قطره ای هنوز راه اندازی نشده است که با توجه به گرم شدن هوا لازم است در دستور کار قرار گیرد. درختان با شماره های 4054 ،1122 ،2251 قیم آنها درگیر موریانه می باشد که لازم است در اسرع وقت برای جلوگیری از خسارت های بعدی به ریشه ی درختان، تعویض گردند. تعدادی از درختان در اثر وزش شدید باد دچار شکستگی از ارتفاع یک و نیم متری گردیده اند.

گزارش دهنده: خانم فاطمی